Vedtægter for Svendborg Rideklub

§1 Navn og hjemsted
Klubbens Navn er Svendborg Rideklub, forkortet SVR, og dens hjemsted er Svendborg Kommune.
§2 Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art, samt arbejde for kendskabet til hesten og gennem undervisning oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.
§3 Dansk Ride Forbund
Svendborg Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt af dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
§4 Medlemmer
I klubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker optages som juniormedlemmer til og med det år, hvori de fylder 18 år. Medlemmer under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år (se dog §8).
Der kan endvidere optages passive medlemmer uden stemmeret.
Anmodning om optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, klubbens berider eller kasserer. Ved indmeldelsen betales indmeldelsesgebyr og medlemskontingent jvnf. §7. En måned inden kontingentperiodens udløb udsendes opkrævning for næste kontingentperiode. Er denne ikke betalt ved forfald betragtes man som udmeldt, og kan kun indmelde sig igen mod betaling af nyt indmeldelsesgebyr samt eventuelle restancer
§5 Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser
§6a Udelukkelse/karantæne
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappelabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra Svendborg Rideklub er inhabil.
§6b
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger
§6c
I det af §6b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts-forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts-forbund (eksklusion)
§7 Kontingent
Medlemskontingentet for næst følgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
Kontingentet fastsættes for 2. halvår af indeværende kalenderår og 1. halvår af næste. Kontingentet opkræves med halvdelen i juli/august og halvdelen plus det på DRF´s repræsentantskabsmøde vedtagne DRF-kontingent i januar/februar. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 1. måned efter forfald, slettes vedkommende som medlem, og optagelse på ny kan kun finde sted mod betaling af restancer.
Alle, som deltager i undervisningen, har hest opstaldet eller benytter staldens faciliteter, skal være aktiv medlem af klubben. Medlemmer med hest opstaldet på rideskolen samt medlemmer, der benytter klubbens baner uden for undervisningstimerne, betaler endvidere et ridehuskontingent. Dette fastlægges af bestyrelsen og opkræves efter retningslinier fastsat af samme.
Forfaldent kontingent skal bestales uanset ophør af medlemsrettigheder.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.
§8 Bestyrelse

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer plus 1-2  juniorrepræsentanter, så vidt muligt i alderen 15-18 år.
Ved valg af juniorrepræsentanter har juniormedlemmer, uanset alder, stemmeret. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen og skal være amatører. Der afgår efter tur henholdsvis 4 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt, kan der til bestyrelsen knyttes udvalg og/eller personer med specielle opgaver.
Bestyrelsen udarbejder for hvert udvalg/person en funktionsbeskrivelse indeholdende evt. tildelt kompetence.
Den til enhver tid til klubben knyttede ridelærer har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Dog kan enkelte punkter i særlige tilfæde behandles på lukkede møder.

§9 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men iøvrigt efter behov eller på forlangende af 1 bestyrelsesmedlem.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. En afskrift heraf skal tilgå de enkelte bestyrelsesmedlemmer inden næste møde, hvor protokollen underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

§10 Prokura
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.
I afgørelser, der indebærer økonomiske dispositioner, er juniorrepræsentanterne, såfremt disse er under 18 år, fritaget for ansvar og derfor ikke berettiget til at afgive stemme.
Klubben tegnes af formanden i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer.
Prokura kan meddeles.
§11 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes senest i april måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.
Tid og sted for generalforsamlingen bekendtgøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i ride etablissementet med mindst 14 dages varsel.
Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem i mindst 3 måneder.
Forældre til børn, der betaler medlemskontingent er ligeledes valgbare, hvis der er betalt kontingent for barnet og barnet har været medlem i minimum 3 måneder.

Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Godkendelse af medlemskontingent
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag
7. a. Valg af bestyrelsen
b. Valg af juniorrepræsentanter
c. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
8. Eventuelt, herunder kan intet vedtages
Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget §12 og §15. Afstemningen foretages ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §6b og §6c.

Referat fra generalforsamlingen skal underskrives af dirigenten.

§12 Lovændring
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
§13 Regnskab
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af to på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen valgte revisorer. 1. afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
§14 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når 20 stemmeberettigede af klubbens medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsordenen. En sådan generalforsamling skal senest 14 dage efter begæring indkaldes med mindst 14 dages varsel.
§15 Opløsning
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer. Ved anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle midler anvendes til idrætslige formål, fortrinsvis ridesport, i Svendborg kommune.

Vedtægterne er godkendt på ordinær generalforsamling den 23. februar 1983.
Ændret på den ordinære generalforsamling den 23. februar 1987, den 26. februar 1999, den 7. april 2000, den 24. marts 2011, den 18. marts 2013 og den 14. marts 2018.

Kontakt info

Svendborg Rideklub
Porthusvej 106
5700 Svendborg

bestyrelsen@svendborgrideklub.dk

 

Find vej

Kontakt os